EMINENT REVIZIJA
43500 Daruvar | Trg kralja Tomislava 4/1| tel/fax 043/331-465

USLUGE REVIZIJE


 • zakonske revizije, revizija financijskih izvještaja,
 • revizijski uvidi,
 • revizije osnivanja, povećanja temeljnog kapitala, spajanja, pripajanja, podjele,
 • ostale revizije.

Usluge obavljamo za obveznike revizije na temelju zaključenih ugovora i provedenih procedura potrebnih za zaključenje istih.

Ugovaranje, prihvaćanje i izvršenje angažmana

Predmet ponude i ugovaranje

Na osnovi prvih  informacija o obujmu dokumentacije koja formira bilancu i utječe na ukupne prihode, ukupne rashode i dobit, te ostalo, izrađuje se plan revizije i utroška vremena koje će biti utrošeno tijekom obavljanja revizije sve do izrade i izražavanja, neovisnog i objektivnog revizorovog mišljenja, te predaje istog upravi. Početak obveze nastaje danom potpisa Ugovora i traje sve do predaje izvještaja i o tome sastavljenom  pisanom potvrdom.

Plan revizije

Plan i dinamika revizije ovisi o zahtjevima klijenta koje će se utvrditi Ugovorom o obavljanju revizije  te utvrđenim datumima za izradu, dostavu izvještaja i revizorskog mišljenja.

Prethodne radnje

Ovime se obuhvaća  upoznavanje sa računovodstvenim politikama, poslovnom stvarnošću klijenta,  poslovnim standardima i oblikom dokumentacije .

Provođenje revizije

Revizija obaviti u skladu s prihvatljivim stručnim gledištima, s ciljem da se izrazi neovisno mišljenje o financijskim izvještajima. Reviziju ćemo obaviti u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. MrevS zahtijeva planiranje  i obavljanje revizije koja će omogućiti primjereno jamstvo da su financijski izvještaji sigurni. Revizija uključuje test-ispitivanja evidencije iznosa financijskih izvještaja. Revizija, također, uključuje procjenu računovodstvenih načela, znakovitu prosudbu menadžmenta kao i proračun financijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizija. Mi također:

 • prepoznajemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške,
 • oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje,
 • stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima,
 • ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila uprava,
 • zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima,
 • zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju,
 • ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li godišnji financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

 

Sastavljanje izvještaja i revizorskog mišljenja

Na osnovi izvršene revizije iz Ugovora o obavljanju revizije naša je obveza da prema utvrđenim datumima sastavimo i prezentiramo izvještaje i neovisno revizorsko mišljenje.

Obveza Uprave klijenta

Odgovornost menadžmenta u vezi sastavljanja financijskih izvještaja. Ona uključuje vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija i internih kontrola, izbor i primjenu računovodstvenih politika te zaštitu imovine. U sklopu revizije zahtijevamo od menadžmenta pisane potvrde u svezi s napisanim podnescima potrebnim za reviziju.

Računovodstvene usluge

Sukladno  Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI – ima) i jedinstvenog kontnog plana uspostavljamo računovodstvene politike prema zahtjevima i razumijevanju  klijenta. Usluge obuhvaćaju:

matična evidencija za klijenta,

 • poslovni partneri,  
 • porezni tip za porezne evidencije,
 • računovodstvena dokumentacija, porezne knjige,
 • normativi za materijalnu proizvodnju;
 • zaposlenici i povezane evidencije,

računovodstvo dugotrajne imovine:

 • evidentiranje nabave, amortizacije, otuđenja i druge vidove upravljanja imovinom ( investiranje, spajanje, razdvajanje, preuzimanje, otuđenje)

računovodstvo kratkotrajne imovine: 

 • materijalna proizvodnja, utvrđujemo normative, metode vrednovanja gotovih proizvoda, poluproizvoda i dijelova,
 • sirovine i materijal, nabava, potrošnja, zalihe, inventure,
 • gotovi proizvodi, poluproizvodi i dijelovi, zalihe, inventure,
 • trgovačka roba, nabava, prodaja, zalihe, inventure,
 • potraživanja i financijska imovina,
 • novčana sredstva

računovodstvo kapitala i rezervi

računovodstvo dugoročnih obveza

računovodstvo rezerviranja

računovodstvo kratkoročnih obveza.

Za trgovačka društva, obrte u sustavu dobiti:

Usluge provodimo kroz financijske (glavnu knjigu) i analitičke evidencije (salda konta, materijalno knjigovodstvo, analitiku materijala, sitnog inventara, ambalaže i auto-guma, analitiku proizvodnje, gotovih proizvoda, robe i usluga, trgovačke robe i usluga).

Za obrte:

Usluge provodimo kroz knjigu primitak – izdataka (P-PPI) i analitičke evidencije (salda konta, materijalno knjigovodstvo, analitiku materijala (KRM), sitnog inventara, ambalaže i auto-guma, analitiku proizvodnje, gotovih proizvoda roba i usluga, ).

Za OPG:

Usluge provodimo kroz knjigu primitak – izdataka (P-PPI) i analitičke evidencije (salda konta, materijalno knjigovodstva, analitiku materijala (KRM), sitnog inventara, ambalaže i auto-guma, analitiku proizvodnje, roba i usluga).

Standardne usluge za sve statusne  oblike (pravni ili poslovni) vodimo:

 • ispunjavanje zahtjeva i izvještavanje  o ljudskim potencijalima,
 • poslovno izvještavanje i dostava izvještaja,
 • izvještavanje uprave, vlasnika,
 • poslovno planiranje, savjetovanja, strategije, kontroling.

Polovno i porezno savjetovanje:

 • Izrada poslovnih planova i investicijskih studija za razvojne procese trgovačkih društava, zadruga, obrta, OPG (za potrebe i po modelima poslovnih banaka, Ministarstva Republike Hrvatske, EU fondova).
 • Uspostavljamo modele poslovnih procesa i optimalnih sustavnih rješenja,
 • Primjena informacijske sustave.
 • Kontroling,
 • Prezentacija poslovnih rezultata, izvješća;

Copyright © Eminent revizija 2014