EMINENT REVIZIJA
43500 Daruvar | Trg kralja Tomislava 4/1| tel/fax 043/331-465

Više o Eminet revizija d.o.o.


Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda Bjelovar pod brojem; MBS:010019489. ; osnovano je 1992. godine, temeljni kapital iznosi 18.000,00 kuna uplaćen u novcu. Uprava društva Nikola Orozović, dipl.ing, Reg.broj. HRK 400014840. Temeljem ispunjenja uvjeta iz članka 55. Zakona za izdavanje dozvola za obavljanje usluga revizije, Društvo je ishodilo Dozvolu za obavljanje usluga revizije, Klasa: UP/I470-01/06-02/264; Ur.broj: 442-01-07-03, dana 18. travnja 2007. godine. Reg.broj. HRK 100000820.


Naš tim


Nikola Orozović ovlašteni revizor, ovlašteni konzultant Reg.br. HRK 400014840

Tanja Vanjek računovotkinja

Saša Orozović računovođa


PARTNER U REVIZIJI


 • Revizija poduzetnika d.o.o.
 • 44280 Kutina
 • Ravnice 88
 • OIB 04102416191
 • Reg.br. HRK 100002020
 • Ovlašteni revizor
 • Jula Adamović
 • Reg.br. HRK 400013630

INTERNI SUSTAV KONTROLE KVALITETE


Uvod

Interni sustav kontrole kvalitete Društva sačinjavaju dokumentirani postupci i politike koje naše Društvo primjenjuje u svom radu i koje kontinuirano razvija. Cilj nam je da uspostavljeni sustav kontrole kvalitete održavamo na način koji će nam osigurati da naše Društvo i osoblje postupa u skladu s profesionalnim standardima i primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima i da naša izvješća neovisnog revizora budu primjerena u danim okolnostima.
Naše je Društvo usvojilo sustav kontrole kvalitete za revizije i uvide financijskih izvještaja i ostale angažmane s izražavanjem uvjerenja, koji je sukladno Zakonu o reviziji, Međunarodnim revizijskim standardima, MSKK1 i Kodeksom etike profesionalnih računovođa koji je uspostavio IFAC.


Dijelovi sustava kontrole kvalitete

Sustav kontrole kvalitete sastoji se od sljedećih ključnih dijelova:


 1. Odgovornost vodstva za kvalitetu unutar tvrtke
 2. Relevantni etički zahtjevi
 3. Prihvaćanje i zadržavanje odnosa s klijentom i posebnih angažmana
 4. Ljudski resursi
 5. Obavljanje angažmana
 6. Monitoring

1. Odgovornost vodstva za kvalitetu unutar tvrtke


Krajnja odgovornost za sustav kontrole kvalitete je na Upravi Društva. Uprava Društva, kao njeno vodstvo, značajno utječe na unutarnje ponašanje u Društvu svojim jasnim, dosljednim i učestalim aktivnostima i porukama kojima se ističu politike i postupci kontrole kvalitete i zahtjevi da se posao obavlja u skladu sa standardima profesije i zahtjevima regulativnog i zakonodavnog tijela te da se izdaju izvješća neovisnog revizora koja su primjerena u danim okolnostima. Uprava Društva takve poruke priopćava na sastancima svih zaposlenih u odjelu revizije, kroz formalne i neformalne razgovore, na internim seminarima namijenjenim za usavršavanje zaposlenika te kratkim pisanim obavijestima. Uprava Društva na taj način pokazuje da je postizanje kvalitete u svim angažmanima koje Društvo obavlja njen najvažniji zahtjev u ostvarivanju poslovne strategije. Uprava Društva potpisuje Izjavu da je preuzela krajnju odgovornost za sustav kontrole kvalitete. Svaka osoba kojoj Uprava dodijeli operativnu odgovornost za pojedini sastavni dio sustava kontrole kvalitete potpisuje Izjavu da je tu odgovornost preuzela.


2. Relevantni etički zahtjevi


Društvo je ustanovilo politike i postupke koje mu pružaju razumno jamstvo da Društvo i njegovo osoblje postupa u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima koji su obuhvaćeni IFAC-ovim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, a koji su objavljeni od strane Hrvatske revizorske komore. Osoblje Društva dužno je poštivati i snosi osobnu odgovornost za poštivanje etičkih standarda u skladu s Kodeksom.

Zaposlenici se moraju držati temeljnih načela: poštenje, objektivnost, profesionalna kompetentnost i dužna pažnja, povjerljivost i profesionalno ponašanje te su dužni primijeniti mjere zaštite za odupiranje prijetnjama nepoštivanja temeljnih načela.

U slučaju bilo kojeg revizijskog angažmana, Društvo i njeno osoblje moraju ispuniti zahtjeve neovisnosti prema relevantnim etičkim zahtjevima u odnosu na subjekt koji je podvrgnut reviziji.

Društvo je svoje zahtjeve u vezi s neovisnošću priopćilo osoblju i drugima na koje se oni odnose.
U slučaju prepoznavanja i ocjene okolnosti koje stvaraju prijetnju neovisnosti, Uprava i njeno osoblje poduzeti će odgovarajuće aktivnosti radi eliminiranja ili smanjivanja tih prijetnji na prihvatljivu razinu primjenjujući mjere zaštite, ili ako se smatra primjerenim, povući se iz angažmana gdje je povlačenje dopušteno po zakonu ili ugovoru. Društvo će barem jednom godišnje, dobiti pisanu Izjavu o postupanju u skladu s njegovim politikama i postupcima u vezi s neovisnošću od cjelokupnog osoblja od kojeg se relevantnim etičkim zahtjevima traži da je neovisno. Društvo će kontinuirano razvijati interne postupke i procedure kontrole kvalitete koji obuhvaćaju dio sustava kontrole kvalitete koji se odnosi na relevantne etičke zahtjeve, u skladu s MSKK1 i IFAC-ovom etičkom kodeksu te ih adekvatno dokumentirati.


3. Prihvaćanje i zadržavanje odnosa s klijentom i posebnih angažmana


Društvo je ustanovilo politike i procedure za prihvaćanje i zadržavanje odnosa s klijentom i posebnih angažmana, oblikovane na način da mu pruže razumno jamstvo da će se prihvatiti ili zadržati angažmani samo ako Društvo:


ima dovoljno kompetencija za obavljanje angažmana i ima mogućnosti, uključujući vrijeme i resurse da to i učini, može postupiti u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima, je razmotrilo čestitost klijenta i nema informacija koje bi vodile do zaključka da je klijentova čestitost upitna. Primijenjene kriterije tvrtka će prema zahtjevima sustava kontrole kvalitete dokumentirati.


4. Ljudski resursi


Društvo je ustanovile politike i postupke oblikovane na način koji mu pruža jamstvo da ima dovoljno osoblja s kompetencijama, sposobnostima i privrženošću etičkim načelima nužnim za: obavljanje angažmana u skladu s profesionalnim standardima i primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima, i omogućavanje izdavanja izvješća koja su primjerena u danim okolnostima.

U cilju postizanja istog, svi zaposlenici u reviziji dužni su održavati, obnavljati i nadopunjavati stručna znanja te u svom radu postupati u skladu s profesionalnim zahtjevima te mjerodavnim regulatornim zahtjevima kroz kontinuirano čitanje stručne literature na koju je Društvo pretplaćeno, prisustvovanje stručnim savjetovanjima u organizaciji Hrvatske revizorske komore, računovodstvenih udruga, Ministarstva financija i svih drugih institucija koje promiču stručnost i kompetentnost osoblja i koristeći sve dostupne izvore na internetu. Društvo na početku svake poslovne godine izrađuje plan edukacije po zaposleniku i vodi evidenciju o stručnom usavršavanju. Društvo je ustanovilo postupke i procedure za ocjenjivanje zaposlenika pri obavljanju revizijskih angažmana. Ocjenjivanje se provodi od strane odgovorne osobe u Društvu na osnovu razmatranja razvijenih stručnih kompetencija i privrženosti etičkim načelima.


5. Obavljanje angažmana


Društvo je ustanovilo politike i postupke oblikovane na način koji mu pruža razumno jamstvo da su angažmani obavljani u skladu s profesionalnim standardima i primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima te da su izdana Izvješća neovisnog revizora primjerena u danim okolnostima. Te politike i postupci uključuju odgovornosti nadziranja i pregledavanja u tijeku obavljanja revizijskog angažmana. Društvo koristi interno razvijenu metodologiju rada pri obavljanju revizijskih angažmana. Društvo je ustanovilo politike i postupke za pregled kontrole kvalitete angažmana. Revizije financijskih izvještaja svih izlistanih subjekata podliježu pregledu kontrole kvalitete angažmana i njihov pregled mora biti dovršen prije izdavanja Izvješća neovisnog revizora. Ovlašteni revizor koji obavlja kontrolu kvalitete obavljenog angažmana odgovoran je za sastavljanje dokumentacije o obavljanju iste iz koje je razvidno: da su obavljeni postupci zahtijevani politikama Društva za pregled kontrole kvalitete angažmana, da je pregled kontrole kvalitete angažmana dovršen prije nego je izdano izvješće, da pregledavatelj ne smatra da postoji neko neriješeno pitanje koje bi uzrokovalo uvjerenje kako značajne prosudbe angažiranog tima i doneseni zaključci nisu zadovoljavajući.


Pregledu kontrole kvalitete angažmana podliježu i revizije financijskih izvještaja kod kojih je upitan nastavak poslovanja. Politike Društva nalažu da je potrebno dovršiti konačni dosje angažmana u roku koji nije duži od 60 dana od datuma Izvješća neovisnog revizora. Dokumentacija revizijskog angažmana čuva se najmanje 10 godina.


6. Monitoring


Postupak monitoringa oblikovan je na način da Društvu pruža razumno jamstvo da su politike i postupci u vezi sa sustavom kontrole kvalitete relevantni i primjereni te da učinkovito djeluju. Postupak monitoringa uključuje: trajno razmatranje i ocjenjivanje sustava kontrole kvalitete, uključujući cikličnu provjeru bar jednog dovršenog angažmana za svakog angažiranog partnera/potpisnika Izvješća neovisnog revizora odgovornost za postupak monitoringa dodjeljuje se ovlaštenom revizoru s primjerenim iskustvom ili ovlastima u tvrtki ili se može povjeriti vanjskoj osobi ili drugom revizorskom društvu koji su kvalificirani za postupak obavljanja monitoringa zahtjev da u provjeravanje dovršenih angažmana nisu uključeni oni koji su isti obavili ili koji su obavili pregled kontrole kvalitete angažmana. Rezultate monitoringa sustava kontrole kvalitete Društvo će priopćiti jednom godišnje cjelokupnom revizorskom osoblju, a uključivat će opis obavljenih postupaka, zaključke izveden iz postupaka monitoringa i ako je relevantno, opis sustavnih, ponavljajućih manjkavosti i poduzetih aktivnosti za njihovo otklanjanje.


Dokumentacija sustava kontrole kvalitete


Oblik i sadržaj dokumentacije za evidentiranje djelovanja svakog sastavnog dijela sustava kontrole kvalitete definiran je i ustrojen obzirom na veličinu i organizaciju Društva.


IZJAVA O TRANSPARENTNOSTI ZA 2016.GODINU
(preuzmite izjavu u PDF-u pritiskom na naslov)


 1. UVOD

 

Izvješće o transparentnosti propisano je Čl. 17.a Zakona o reviziji (NN 146/05, 139/08 i 144/12). koji glasi: Revizorsko društvo koje obavlja reviziju društava od javnog interesa propisanih odredbama čl. 27. ovog Zakona, dužno je objaviti podatke i informacije u godišnjem izvješću o transparentnost na svojim internetskim stranicama uz slijedeći sadržaj.

 

 1. PRAVNI USTROJSTVENI OBLIK I STRUKTURA VLASNIŠTVA

 

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda Bjelovar pod brojem; MBS:010019489. ; osnovano je 1992. godine, temeljni kapital iznosi 18.000,00 kuna uplaćen u novcu. Uprava društva Nikola Orozović, dipl.ing, Reg.broj. HRK 400014840.

Temeljem ispunjenja uvjeta iz članka 55.  Zakona  za izdavanje dozvola za obavljanje  usluga revizije, Društvo je  ishodilo Dozvolu za obavljanje usluga revizije,  Klasa: UP/I470-01/06-02/264; Ur.broj: 442-01-07-03, dana 18. travnja 2007. godine.

Reg.broj. HRK 100000820.

 

Djelatnost Društva:

 

 • 72.3  - obrada podataka;
 • 74.12 – računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, porezno savjetovanje;
 • 74.14 – savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem.

 

 1. UPRAVLJAČKA STRUKTURA

 

Uprava društva Nikola Orozović, dipl.ing, Reg.broj. HRK 400014840, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

 

Zaposlenici

 

Nikola Orozović, ovlašteni revizor ,  ovlašteni konzultant,

Reg.br. HRK 400014840;

Tanja Vanjek,  računovotkinja,

Saša Orozović, računovođa.

 

Partner za revizije

 

Revizija poduzetnika d.o.o.

44280 Kutina,

          Ravnice 88

OIB 04102416191

Reg.br. HRK 100002020

Ovlašteni revizor

Jula Adamović

Reg.br. HRK 400013630

 

 

 1. SUSTAV KONTROLE KVALITETE

 

Interni sustav kontrole kvalitete Društva sačinjavaju dokumentirani postupci i politike koje naše Društvo primjenjuje u svom radu i koje kontinuirano razvija. Cilj nam je da uspostavljeni sustav kontrole kvalitete održavamo na način koji će nam osigurati da naše Društvo i osoblje postupa u skladu s profesionalnim standardima i primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima i da naša izvješća neovisnog revizora budu primjerena u danim okolnostima.

Naše je Društvo usvojilo sustav kontrole kvalitete za revizije i uvide financijskih izvještaja i ostale angažmane s izražavanjem uvjerenja, koji je sukladno Zakonu o reviziji, Međunarodnim revizijskim standardima, MSKK1 i Kodeksom etike profesionalnih računovođa koji je uspostavio IFAC.

 

Dijelovi sustava kontrole kvalitete

 

Sustav kontrole kvalitete sastoji se od sljedećih ključnih dijelova:

 

 1. Odgovornost vodstva za kvalitetu unutar tvrtke
 2. Relevantni etički zahtjevi
 3. Prihvaćanje i zadržavanje odnosa s klijentom i posebnih angažmana
 4. Ljudski resursi
 5. Obavljanje angažmana
 6. Monitoring

 

Odgovornost vodstva za kvalitetu unutar tvrtke

 

Krajnja odgovornost za sustav kontrole kvalitete je na Upravi Društva. Uprava Društva, kao njeno vodstvo, značajno utječe na unutarnje ponašanje u Društvu svojim jasnim, dosljednim i učestalim aktivnostima i porukama kojima se ističu politike i postupci kontrole kvalitete i zahtjevi da se posao obavlja u skladu sa standardima profesije i zahtjevima regulativnog i zakonodavnog tijela te da se izdaju izvješća neovisnog revizora koja su primjerena u danim okolnostima.

Uprava Društva takve poruke priopćava na sastancima svih zaposlenih u odjelu revizije, kroz formalne i neformalne razgovore, na internim seminarima namijenjenim za usavršavanje zaposlenika te kratkim pisanim obavijestima. Uprava Društva na taj način pokazuje da je postizanje kvalitete u svim angažmanima koje Društvo obavlja njen najvažniji zahtjev u ostvarivanju poslovne strategije.

Uprava Društva potpisuje Izjavu da je preuzela krajnju odgovornost za sustav kontrole kvalitete. Svaka osoba kojoj Uprava dodijeli operativnu odgovornost za pojedini sastavni dio sustava kontrole kvalitete potpisuje Izjavu da je tu odgovornost preuzela.

 

Povjerljivost, zaštita i neovisnost

 

Svi zaposlenici Društva prilikom potpisivanja Ugovora o radu potvrđuju da će poštivati i održavati povjerljivost i tajnost podataka Društva i klijenata s kojima Društvo posluje. Isto tako se potvrđuje neposredno prije početka preuzimanja angažmana s klijentima.

 

Čuvanje dokumentacije revizijskog angažmana

 

Društvo se pridržava obveze čuvanja podataka i dokumentacije o obavljenim revizijama u skladu sa Zakonom o reviziji.

 

 1. PROVJERA KVALITETE RADA

 

Temeljem članka 43. Zakona o revizije provjera kvalitete rada u Društvu od strane Hrvatske revizorske komore izvršena je tijekom 2016.

 

 1. NEOVISNOST

 

Društvo i njegovi zaposlenici postupaju sukladno zahtjevima Kodeksa profesionalne etike revizora i Zakona o reviziji, te sukladno utvrđenim procedurama potpisuju Izjavu o neovisnosti s klijentom u zaključenom revizijskom angažmanu.

 

 1. USAVRŠAVANJE  OVLAŠTENIH REVIZORA

 

Obrazovanje i usavršavanje ovlaštenih revizora Društva odvija se nazočenjem savjetovanjima i radionicama u organizaciji Hrvatske revizorske komore, stručnom literaturom.

 

 1. FINANCIJSKI POKAZATELJI

 

Društvo je ostvarilo ukupni prihod za 2016. godinu u iznosu  637.596 kuna, prihod od revizije je 75.000 kuna, od usluga računovodstva 562.596 kuna.

 

 1. PRIMANJA OVLAŠTENIH REVIZORA

 

Ovlašteni revizori kao i svi zaposlenici temeljem zaključenog Ugovora o radu određene imaju u utvrđene plaće.

 

 1.  KLIJENTI OD JAVNOG INTERESA

 

Prema Čl. 27. Zakona o reviziji u 2016. Društvo je obavilo reviziju za subjekt od javnog interesa, BJELOVARSKU KREDITNU UNIJU BJELOVAR.

 

Subjekt od javnog interesa su Društva čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi, banke i druge financijske institucije i društva od posebnog državnog interesa prema Odluci Vlade Republike Hrvatske, kao i svi veliki poduzetnici.

 

DIREKTOR

 

Nikola Orozović, ovlašteni revizor